MsPlus Solutions

IT Business Solutions

MSPLUS

IT Business Solutions

 

บริษัท เอ็มเอสพลัส โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน IT Business Solutions แบบครบวงจร (System Integrated) เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยี มาช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการบริหารงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน พนักงานของเราจึงมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า เราจึงต้องคิด วิเคราะห์ และออกแบบ Solutions เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ทำให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ระบบเหล่านี้ สร้างผลกำไรและต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้ บริษัท เอ็มเอสพลัส โซลูชั่น จำกัด จะยังคงเป็นองค์กรที่ก้าวนำต่อไป ทางด้านเทคโนโลยี ทั้งการออกแบบและติดตั้ง ที่เป็นมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อ Business Model ของลูกค้า ให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา ภายใต้นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท

 

Managed Security Services

บริการติดตั้งและดูแลระบบความปลอดภัย (Antivirus/Antispyware/OS/Patch) ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันความล้มเหลวของระบบที่อาจสร้างความสียหายให้กับองค์กร.

Management Services

บริการจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ให้อยู่ภายใต้นโยบายขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องทั้งยังสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่สำคัญขององค์การคุณ

Network Service Converage

บริการออกแบบและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายตามความต้องการของลูกค้าเช่น ระบบ LAN/WAN/Wireless/Remote Access เป็นต้น.

IT Outsourcing & Maintenance Support !

Home
  • รับวางระบบและดูแลระบบเครือข่าย (Network Maintenance)
  • รับวางระบบและดูแลการเชื่อมต่อและความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Connection & Security)
  • รับวางระบบและดูแลบำรุงรักษาเซิฟร์เวอร์ (Server Maintenance)
  • รับวางระบบและดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ (OS Maintenance)
  • รับวางระบบและดูแลปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (Printer And Accessory Maintenance)
  • สำรองข้อมูล (Backup Data)
  • แก้ไขปัญหาโปรแกรมต่างๆ (End User Support)

เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพสูง

ประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

Infrastructure Solutions

Hardware

Hardware & Strorage

Network

Network & Security

Virtualization

Virtualization

Reliability

Reliability & Data Protection

Contact

54 เทียนทะเล7 แยก 3 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
info@msplussolutions.com, sales@msplussolutions.com
06-4670-4490